Системи за централно подмачкување - ВЕКА

Проектирање, изведба и пуштање во работа на нови системи за централно подмачкување, како и обезбедување на сервис и резервни делови за постоечки системи.

  • Индустриска и рударска опрема;
  • Рударска и градежна механизација;
  • Прехрамбена индустрија.