Проект Млин Цемент 5

2015

Проектирање, изведба и пуштање во употреба на систем за ладење на млин за цемент во погонот Млин Цемент 5 во Титан Цементарница Усје.