Проект Млин Цемент 6

2014

Проектирање, изведба и пуштање во употреба на систем за ладење на млин за цемент во погонот Млин Цемент 6 во Титан Цементарница Усје.