Проект Усје - Припрема 4

2015

Проектирање, изведба и пуштање во употреба на систем за централно подмачкување на шнеки во погон преработка на суровинско брашно во Титан Цементарница Усје.