Проект Филтер 1 Бучим

2014

Проектирање, изведба и пуштање во употреба на систем за прочистување на воздух во склад за примарно издробен материјал.