Проект Филтер 2 Бучим

2015

Проектирање, изведба и пуштање во употреба на систем за прочистување на воздух во зграда на примарно дробење на материјал во рудник за бакар, Бучим - Радовиш.