Проект – Подмачкување Усје

2016

  • Проверка и евиденција на сите позиции за подмачкување во Титан Цементарница Усје (околу 5000 позиции),
  • Изработка на план за подмачкување,
  • Регистрација на сите позиции со помош на RFID налепници и високотехнолошка апликација,
  • Реализација на планот за подмачкување.